top of page

Integritetspolicy för deltagare i produkttest, Sibship Productions AB

Sibship Productions AB (”Sibship”, “vi”, ”våra” och ”oss”) värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur Sibship behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har i relation till vår behandling av dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Sibship Productions AB med organisationsnummer 559053–4466, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter (se vidare nedan) kan du kontakta oss på vår e-postadress info@sibship.se eller ringa oss på telefonnummer 0739–125061. Vår postadress är Laxholmstorget 3, 60221 Norrköping.

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter

Här kan du läsa om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är. Du kan även läsa om hur länge vi lagrar dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter som vi har fått från dig eller som vi själva har samlat in.

 

För dig som deltar i Produkttest av ett nytt menstruationsskydd (”Produkten”), (”Produkttestet”)

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Vi behandlar personuppgifter som vi har fått från dig eller som vi själva har samlat in såsom identitets- och kontaktuppgifter, samt sådana personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i enkäter eller i övrigt lämnar information inom ramen för Produkttestet.

Vi kan även komma att behandla tekniska data om den enhet som du utför testet från, såsom din IP-adress.

Eftersom vi i enkäterna ställer frågor om din menstruationscykel samt om dina upplevelser i samband med nyttjande av olika menstruationsskydd, inklusive Produkten, kan vi även komma att behandla uppgifter om hälsa som du lämnar i dina enkätsvar. Uppgifter om hälsa utgör en särskild kategori av personuppgifter (även benämnt ”känsliga personuppgifter”). För att ha rätt att behandla dessa personuppgifter har vi, eller kommer vi, att be om ditt uttryckliga samtycke i en separat handling.

Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ett samty >För att genomföra Produkttestet, inklusive att inhämta synpunkter och feedback från dig om menstruationsskydd, främst Produkten, och om dina upplevelser i samband med användningen. Eftersom du inom ramen för Produkttestet kan komma att lämna känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter om hälsa) inhämtar vi ditt samtycke genom ett separat dokument. Du kan när som helst helt eller delvis återkalla ditt samtycke.

 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

  • För att kontakta dig med förfrågan om att delta i Produkttestet (vårt berättigade intresse att informera dig om Produkttestet och tillfråga dig om ditt deltagande).

  • För att administrera Produkttestet (vårt berättigade intresse av att på ett bra sätt kunna administrera Produkttestet).

  • För att hantera eventuella frågor eller krav från dig om du vill utöva dina rättigheter i enlighet med lag eller avtal (vårt berättigade intresse att kunna hantera de frågor eller krav rörande utövande av de rättigheter som du har).

  • För att i förekommande fall utöva våra rättigheter i relation till dig och vid en eventuell tvist (vårt berättigade intresse att utöva våra rättigheter i relation till dig).

 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal om deltagande i Produkttestet:

  • För att administrera avtalsförhållandet.

  • För att kommunicera med dig, inklusive att besvara dina frågor och skicka relevant information om Produkten och Produkttestet.

  • För att fullgöra våra åtaganden och utöva våra rättigheter enligt avtalet.

 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

  • För att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, såsom bokförings- och revisionsskyldigheter.

  • För att kunna kontakta dig om en Produkt visar sig strida mot krav på produktsäkerhet eller om vi har ett produktansvar.

 

Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi gör en avvägning genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina rättigheter att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn.

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det behövs för det syfte personuppgifterna lämnades eller inhämtades.

Personuppgifterna som behandlas för att genomföra Produkttestet lagras under den tid Produkttestet pågår samt under en efterföljande utvärderingsfas.

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra avtalsförpliktelser behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva Sibships rättigheter och fullgöra Sibships åtaganden enligt avtalet.

I syfte att kunna kontakta dig och/eller utreda om en produkt visar sig strida mot krav på produktsäkerhet eller om vi har ett produktansvar sparar dina kontaktuppgifter och information vilken produkt du fått levererad i tio (10) år.

Uppgifter som behandlas för bokföring som lagras i sju år i enlighet med bokföringslagen.

Om så är nödvändigt, kan uppgifter komma att behandlas så länge som krävs enligt gällande preskriptionsbestämmelser, dvs maximalt under tio (10) år.

 

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter behandlas av oss på Sibship. För att ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt överför vi dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

När vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer görs det endast för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss i enlighet med det avtal vi har med dem.

Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av denna personuppgiftspolicy.

 

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi och de aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Om vi använder oss av IT-leverantörer som kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen enligt gällande dataskyddslagstiftning. Detta innebär att överföringen kan grundas på EU-kommissionens beslut eller standardavtalsklausuler, eller att vi kan be om ditt samtycke till överföringen.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter, t.ex. om vilken laglig grund vi har för delningen eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett ovan.

Vilka rättigheter har du?

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Nedan kan du läsa mer om vilka dessa rättigheter är.

Om du har några frågor om rättigheterna eller vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här personuppgiftspolicyn.

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla hela eller del av det samtycke som du lämnat till oss för vår behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär ovan. I vissa fall kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter även om du invänt mot behandlingen. Det kan ske om vi kan uppvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och få en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlas för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället vill att vi begränsar hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).

Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

Rätt att inge klagomål

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (Imy), som du kan hitta på www.imy.se.

 

 

bottom of page